De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van de zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Dit geldt dus uiteraard ook voor ons centrum. Vanaf 25 mei 2018 wordt de rechten en plichten beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Op onze website hebben we ook onze hernieuwde privacy verklaring staan die geldt voor ons centrum. Om verder te zorgen dat onze dienstverlening optimaal tot zijn recht komt -en voor een goede gang van zaken-  zijn er aanvullende praktijkregels opgesteld:

Algemeen

1. De therapeuten van de praktijk gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit praktijkreglement.

2. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

3. In het gehele pand geldt een rookverbod.

4. Honden zijn niet toegestaan in de centrale ruimtes (inclusief hal) en de behandelruimtes, hulphonden uitgezonderd.

Therapeuten en praktijk

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

1. – Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure. Deze is terug te vinden op de website  en in het folderrek in de hal.

2. – Privacy: Uw privacy is gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen en beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u hier.

3. – Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het BIG-register en het register Keurmerk Fysiotherapie

4. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van cliënten/bezoekers.

5. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

6. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, (persoonlijk) letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen van cliënten/bezoekers, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut en/of oefenzaal voorschriften hebben gehouden.

Verzekering en persoonsgegevens

1. Bij de eerste afspraak dient u een identificatiebewijs ( ID-kaart, paspoort, rijbewijs) en (indien van toepassing) de verwijzing en/of overdracht te overhandigen. Tevens vragen wij uw e-mail adres zodat wij na de behandelperiode een evaluatie kunnen mailen. Deze evaluatie is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Wij zullen zonder overleg uw e-mail adres niet voor andere doeleinden gebruiken (zie privacy policy).

2. Uw verzekeringgegevens halen wij op uit Vecozo, zo kunnen wij zien hoe u verzekerd bent. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen wanneer deze gegevens incorrect blijken. U dient zelf te controleren in uw polis op hoeveel fysiotherapie u recht heeft. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar behandelingen (gedeeltelijk) niet vergoed, ontvangt u hier zelf een factuur voor. In de wachtkamer hangt een tarievenlijst, deze kunt u ook raadplegen op de website.

Tijdens de behandeling of training en de hygiëne

1. Wij verwachten van u als cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Dien ten gevolge is het wenselijk dat u uw eigen handdoek meebrengt en deze gebruikt op de behandelbank en/of trainingsapparatuur.

2. Voor de oefenzaal geld extra dat u voor schoon schoeisel zorgt en het hygiëne protocol, dat zich in de oefenzaal bevind, volgt.

3. Bij deelname aan een training en/of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen.

4. Er is in het gebouw geen mogelijkheid tot douchen.

5. Uw mobiele telefoon is welkom, maar voor een ongestoorde behandeling vragen wij uw mobiel tijdens de behandeling op stil of uit te zetten, tenzij er noodzaak is voor bereikbaarheid.

6. Wanneer uw therapeut afwezig is, is het mogelijk dat er in overleg met u een vervanger (altijd een gediplomeerd fysiotherapeut) de betreffende behandeling overneemt. Met uw mondelinge toestemming gaat u hiermee akkoord en vervalt de noodzaak tot een schriftelijke toestemmingsverklaring voor deze overname.

Afspraken

Het afzeggen van een behandeling dient telefonisch op werkdagen én minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Uitzondering is de maandag, afspraken op deze dag kunt u tot 09.00 in de ochtend zonder consequenties afzeggen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt het standaardtarief (€37,-) in rekening gebracht bij de cliënt, ongeacht de reden. Deze factuur is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

Overig

1. Er is regelmatig overleg met de huisartsen uit Leersum over de patiënten die bij ons onder behandeling zijn. Als u dit niet wenst, dient u dat persoonlijk mee te delen aan uw behandelend fysiotherapeut.

2. S.v.p. de lectuur en het speelgoed in de wachtkamer na gebruik terugleggen. Folders uit het rek en op de leestafel kunt u gratis meenemen, lectuur mag niet meegenomen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het foldermateriaal.

3. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

4. De praktijk is bereikbaar op:

– maandag, dinsdag en woensdag van 08-00-21.00

– donderdag van 08.00-19.30

– vrijdag van 08.00-17.30

– Tijdens vakanties van therapeuten kunnen er afwijkende openingstijden zijn. Op de website kunt u de actuele informatie hierover vinden.

5. Voor meer informatie en vragen kunt u ons bellen tijdens de openingsuren op nummer 0343-456795. Bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 08.00-13.00. Wij zijn ook via WhatsApp bereikbaar. Wij zullen de WhatsApp berichten binnen twee uur proberen te beantwoorden. Wij hebben echter géén invloed op het privacybeleid en de beveiliging van WhatsApp. Als u via WhatsApp gevoelige informatie met ons deelt is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

6. Bij eventuele onduidelijkheden of zaken niet voorzien in dit reglement beslissen de praktijkhouders.

T: 0343-456795 E: info@pmc-helix.nl W: www.pmc-helix.nl