ParaMedisch Centrum (PMC) Helix hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ParaMedisch Centrum (PMC) Helix houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ParaMedisch Centrum (PMC) Helix zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens:

Fysiotherapie Leersum en Amerongen

Contactgegevens

ParaMedisch Centrum (PMC) Helix
Meester Bosweg 14
3956 XH Leersum
0343-456795
harm@pmc-helix.nl, sjouke@pmc-helix.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen, opslaan en beveiligen van de medische dossiers;
– Het beveiligen van onze ICT omgeving;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Wij delen, indien u hiervoor toestemming geeft, gepseudonimiseerde gegevens aan Nivel voor landelijke zorgregistraties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar een leesbare folder die Nivel beschikbaar heeft gesteld en de website van het Nivel.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland (de EU).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ParaMedisch Centrum (PMC) Helix bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens ParaMedisch Centrum (PMC) Helix van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wij verwerken persoonsgegevens van:

Persoonsgegevens van cliënten worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve en financiële doeleinde;
– Gezondheidsgegevens t.b.v. fysiotherapeutisch onderzoeken en behandelingen
– Communicatie met huisarts, medisch specialist en/of overige paramedische behandelaren binnen ons centrum of behandelaren elders waar u al onder behandeling bent.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ParaMedisch Centrum (PMC) Helix de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Zorgverzekeringsgegevens;
– BSN- nummer;
– Documentnummer identificatiebewijs;
– Gezondheidsgegevens;
– Relevante aanvullende psychosociale gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de 20 jaar

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier ‘Nieuwsbrief’ op de website;
– Het mondeling toestemming geven aan de therapeut.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ParaMedisch Centrum (PMC) Helix de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Persoonsgegevens van cliënten worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het uit laten voeren van een cliënt-tevredenheidsonderzoek via QDNA

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het mondeling toestemming geven aan de therapeut

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ParaMedisch Centrum (PMC) Helix de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voorletter(s);
– Achternaam;
– Geslacht;
– Geboortejaar;
– E-mailadres;
– Aantal behandelingen
(toelichting: vragenlijst wordt pas uitgezet na twee behandelingen of meer);
– Verzekeringsnummer
(toelichting: aantal zorgverzekeraars willen alleen de anonieme resultaten van hun eigen verzekerden);
– Diagnosecode
(toelichting: er wordt maximaal twee keer een vragenlijst in een jaar gestuurd maar niet twee keer bij dezelfde diagnose. Dus alleen als er twee verschillende diagnoses in een jaar zijn);
– Behandelingen afgerond
(toelichting: de vragenlijst wordt gestuurd na afronden van behandelingen en afsluiten behandeldossier);
– Chronische indicatie
(toelichting: bij chronische indicatie wordt de vragenlijst na een aantal keer behandelen gestuurd en niet, zoals bovenstaand, na afsluiten van het dossier);
– E-mail toestemming
(toelichting: zonder uw toestemming wordt er uiteraard niets verstuurd)

Uw persoonsgegevens worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix gebruikt ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en vlak nadat het behandeldossier gesloten wordt

Persoonsgegevens van cliënten worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Versturen van afspraakherinneringen (per SMS en e-mail).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Toestemming cliënt

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ParaMedisch Centrum (PMC) Helix de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens van medewerkers en patiënten zoals:

– Naam
– Straat + huisnummer
– Postcode
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– BSN-nummer
– E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang PMC Helix gebruik maakt van de AfsprakenApp

Daarnaast vraagt de AfsprakenApp bij het installeren op je telefoon toegang tot:

– Identiteit (nodig voor het versturen van pushnotificaties);
– Telefoon (maakt het de gebruiker mogelijk met 1 klik de praktijk te bellen);
– Foto’s/media/bestanden (is nodig voor het instellen van de foto van de medewerker; dit geldt dus niet voor cliënten);
– Informatie over de wifi-verbinding (nodig om de gebruiker te melden als er geen gegevens kunnen worden opgehaald)

Gerechtvaardigd belang:

Deelnemers aan HelixSport (en cliënten) beschermen tijdens het uitvoeren van sportactiviteiten in onze oefenzaal tijdens de momenten dat er geen therapeut fysiek aanwezig kan zijn.

Doel / noodzaak:

Toezicht is belangrijk om tijdig incidenten te herkennen, en eventueel te voorkomen door tijdig in te kunnen grijpen. Ons doel is om mensen gelegenheid te bieden om veilig aan hun gezondheid te werken, om de drempel tot gezond bewegen zo laag mogelijk te maken en om de kosten laag te houden.

Uitvoering:

Er hangen twee camera’s die de gehele oefenruimte in beeld brengt. Via een portable display kan door de assistent of therapeut toezicht gehouden worden tijdens de HelixSport momenten. De beelden zullen niet op een ander scherm of medium zichtbaar zijn.

Andere optie:

Fysieke aanwezigheid van toezichthoudend persoon. Dit zorgt voor hogere kosten en conflicteert met het doel om deze zo laag mogelijk te houden.

Rechten van cliënten en werknemers

Cliënten en werknemers hebben het recht om gegevens in te zien; het recht om camerabeelden te verwijderen en het recht op beperkte verwerking van de camerabeelden. De beelden worden niet opgeslagen en bewaard, daardoor is het niet mogelijk om de camerabeelden later in te zien en daarmee wordt ook aan het recht om de camerabeelden te verwijderen voldaan.

Deelnemers aan HelixSport hebben wel het recht om bezwaar te maken. Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van HelixSport. Bezwaar van cliënten die op dat moment door een (fysio)therapeut worden behandeld, wordt gehonoreerd door de camera uit te zetten. Dit wordt voor toetreding van de oefenzaal door de therapeut gevraagd aan de cliënt. Dit is mogelijk omdat er op dat moment dan ook fysieke toezicht is door een therapeut.

Privacy toets

De maatregel is volledig in belang van deelnemers van HelixSport (en cliënten) en dient geen eigen belang (zie doel/ noodzaak)

Bewaartermijn:

Er is geen bewaartermijn, omdat de beelden niet worden opgeslagen.

Persoonsgegevens van cliënten worden door ParaMedisch Centrum (PMC) Helix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Videobellen voor online fysiotherapeutisch consult.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Toestemming cliënt

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ParaMedisch Centrum (PMC) Helix de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens van patiënten:

– Naam
– Telefoonnummer
– Geboortejaar
– E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang PMC Helix gebruik maakt van de mogelijkheid van videobellen via Physitrack en/of Clickdoc. Met deze twee dienstverlenende bedrijven heeft PMC Helix afspraken gemaakt i.v.m. het opslaan en verwerken van bovenstaande persoonsgegevens en deze vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Gerechtvaardigd belang:

Werknemers worden beveiligd in de avonduren door een vergrendeling op de voordeur. Om cliënten niet te lang te laten wachten voor een gesloten deur kan de therapeut via de deurbel camera zien wie er voor de deur staat. Als er een verdacht gedragende persoon voor de vergrendelde deur staat dan kan er een foto gemaakt worden voor eventuele aangifte naar de politie. Als er geen medewerker aanwezig is of wanneer het overdag is dan staat de camera uit en kunnen er dus ook geen foto’s gemaakt worden of beelden worden opgeslagen.

Doel / noodzaak:

De werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving en de werkgever heeft de plicht om goed werkgeverschap na te streven.

Uitvoering:

Er hangt een deurbel met geïntegreerde camera bij de voordeur welke verbonden is met een handsfree ontvangende set met geluidtoon, microfoon en beeld. Op de handsfree set is een knop aanwezig om een foto te kunnen maken.

Andere optie:

Geen camera gebruiken. Echter, de behandelingen kunnen langdurig worden opgehouden omdat de therapeut dan naar de deur moet lopen om te controleren of de te verwachtte persoon voor de deur staat.

Rechten van cliënten en werknemers

De beelden worden niet opgeslagen en bewaard, daardoor is het niet mogelijk om de camerabeelden later in te zien en daarmee wordt ook aan het recht om de camerabeelden te verwijderen voldaan.

Privacy toets

De maatregel is volledig in belang van werknemers en deels van cliënten en dient geen eigen belang (zie doel/ noodzaak)

Bewaartermijn:

Er is geen bewaartermijn, omdat de beelden niet worden opgeslagen.

Let op:

Op dinsdag 16, 23 en 30 juli en donderdag 18, 25 juli en 1, 8 augustus is er geen inloopspreekuur.

-Team Helix-