Om te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en trainen hebben we een aantal voorwaarden opgesteld welke gelden wanneer je gebruik maakt van onze trainings- en sportfaciliteiten. Het zijn geen ingewikkelde voorwaarden maar wel belangrijk om te zorgen dat iedereen gezond kan blijven bewegen.

Artikel 1: Betalingen, stopzetting en beëindiging
Betalingen dienen altijd per vooruitbetaling plaats te vinden voor de gekozen trainingskaart. Bij niet afnemen van de trainingsmomenten zal nimmer restitutie plaats vinden van de nog lopende trainingstegoeden. De 12 keer trainingskaarten zijn zes maanden na aanschaf bruikbaar en de 24 keer trainingskaarten twaalf maanden na aanschaf.

Artikel 2: Vakantie
Tijdens vakanties van werknemers is het mogelijk dat het aantal trainingsmomenten wordt verminderd. Er zullen altijd voldoende trainingsmomenten in de week over zijn.

Artikel 3: Aantal trainingsmomenten
Er wordt gestreefd het aantal trainingsmomenten gelijk te houden en op dezelfde tijden. PMC Helix houdt zich gerechtigd de trainingsmomenten te veranderen. Kijk voor de actuele trainingstijden op onze website!

Artikel 4: Trainingskaart persoonlijk
De trainingskaart heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal trainingsmomenten. De trainingskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij de trainingskaart door een ander gezinslid gebruikt wordt nadat deze een intake heeft gehad.

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven
PMC Helix is te allen tijde gerechtigd de trainingstijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen vervallen de trainingsmomenten op die dag.

Artikel 6: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik
In de sportruimte dient u te allen tijde gepaste sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Mocht u geen handdoek mee hebben dan kunt u bij ons een handdoek huren voor €2,50

Artikel 7: hygiëne
Voor het gebruik van de oefenzaal is het verplicht de handen te desinfecteren met daarvoor bestemde zeep. Na het gebruik van de fitnessapparatuur moeten de apparaten netjes en schoon achter gelaten worden.

Artikel 8: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. PMC Helix wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is. De deelnemer/deelneemster vrijwaart PMC Helix van aanspraken van derden ten deze.

Artikel 9: Conformering overeenkomst
De trainingskaarthouder verklaart door gebruik te maken van de trainingsmomenten op de hoogte te zijn van de door PMC Helix opgestelde voorwaarden en deze na te leven. PMC Helix is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de deelname voor een door PMC Helix te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde trainingskaarten en inschrijfgeld/eenmalige kosten.

Artikel 10: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van PMC Helix beoordeeld en beslist.

Artikel 11: Kosten
De kosten voor de trainingsmomenten bedragen €2,50 per half uur. Af te nemen door middel van trainingskaarten:
– 12 trainingskaart: €30,-
– 24 trainingskaart: €55,-

Er worden daarnaast eenmalige kosten in rekening gebracht van €19,95 voor de onkosten (trainingskaart, uitleg trainingsmogelijkheden ed.).

trainingsruimte kinesis

Let op:

Op dinsdag 16, 23 en 30 juli en donderdag 18, 25 juli en 1, 8 augustus is er geen inloopspreekuur.

-Team Helix-